Principals impostos andorrans per a les persones físiques - PSF Consultoría empresarial

  Inici/Bloc/Inversió/Principals impostos andorrans per a les persones físiques

Principals impostos andorrans per a les persones físiques

A Andorra hi ha un sistema impositiu similar a la resta de països occidentals, no obstant, convé conèixer-los per certes particularitats que hi ha. Per això en aquesta secció realitzem un petit resum dels que afecten a les persones físiques.

Què és l’impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)?
És un tribut directe que grava la renda universal de les persones físiques, que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà, obtingudes per treball, activitats econòmiques, rendes del capital mobiliari i immobiliari i els guanys i pèrdues de capital.

El tipus general de gravamen serà és del 10% i pot arribar a tipus impositius inferiors aplicant les reduccions i bonificacions previstes. 

Què és l’Impost sobre la Renda dels No Residents Fiscals (IRNR)?
L'impost sobre la renda dels no-residents fiscals és un impost directe que grava la renda obtinguda al Principat d'Andorra per persones físiques o jurídiques no residents fiscals. La tributació variarà en funció de si es disposa o no d'establiment permanent. Així si es té establiment permanent, es tributarà per la totalitat de la renda atribuïble, amb independència del lloc on s'hagi obtingut i si no es disposa d'establiment permanent, l'obligat tributari tributarà de forma individual i separada per cadascuna de les rendes que s'obtinguin.

El tipus de gravamen és del 10%, amb algunes excepcions.

Què és l’Impost General Indirecte (IGI)?
És un tribut que grava el consum mitjançant la tributació dels lliuraments de béns i de les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals, així com de les importacions de béns. És equivalent a l'IVA europeu.

El tipus de gravamen general és del 4,5%, havent-hi també un tipus especial del 2,5%, reduït de l'1% i un súper reduït del 0%. També hi ha un tipus incrementat del 9,5% que s'aplica a les prestacions de serveis bancaris i financers.

Què és l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)?
És un tribut que grava les segones transmissions de béns immobles amb un tipus de gravamen del 4%. No obstant això, les primeres transmissions d'immobles o simplement les transmissions de les mateixes operades per empreses o professionals, se'ls aplicarà l'IGI del 4,5%.
About the Author
Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.